Ansökan om ersättning för merkostnader för personlig assistans vid ordinarie assistents sjukdom, där den enskilde valt annan anordnare än kommunen

LÄS MER

Bakgrund

I Sveriges kommuner och landsting, SKL cirkulär 2006:39 lämnas rekommendationer för att underlätta handläggning och bedömning vid begäran om att utge ekonomiskt stöd till skäliga kostnader för personlig assistans vid ordinarie assistents sjukfrånvaro, då den assistansberättigade valt annan assistansanordnare än kommunen. Enligt 9 § 2 LSS har kommunen skyldighet att bistå med vikarie eller ge ekonomiskt stöd vid ordinarie personlig assistents sjukfrånvaro som inte täcks av beviljade assistanstimmar enligt lagen (1993:389) om assistansersättning

Storfors kommun har valt att följa de rekommendationer som SKL lämnat och handlägga begäran om utbetalning som en ansökan enligt 9 § 2 LSS, det vill säga som ett förvaltningsrättsligt ärende.

Ansökan

Insatsen måste begärs av den assistansberättigade. Om begäran görs av ombud måste fullmakt finnas.

Begäran handläggs som ett sedvanligt LSS-ärende. Beslutet enligt 9 § 2 LSS kan överklagas hos Förvaltningsrätten

Frågor om e-tjänsten

Annika Haraldsson
annika.haraldsson@storfors.se
0550-651 11

Personuppgiftsansvarig

Oskar Eklöf
oskar.eklof@storfors.se

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa